Thông tin dành cho người nói tiếng Việt

Nhân viên của các cơ sở chăm sóc sẽ giúp đỡ nếu bạn có thắc mắc về vấn đề chăm sóc và hỗ trợ những người cần được chăm sóc, thông tin và giúp đỡ bạn về tất cả mọi chủ đề liên quan đến chăm sóc điều dưỡng.

Chúng tôi muốn đem lại cho những người cần được chăm sóc và người thân của họ khả năng sử dụng dịch vụ của các cơ sở chăm sóc tại Berlin. Điều này đồng nghĩa với việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ nhất có thể.

Bạn có thể đặt lịch hẹn với một nhân viên nói tiếng Việt trực tiếp tại văn phòng chúng tôi, cũng như tải các tờ thông tin bằng tiếng Việt (bên dưới).

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc trực tiếp vào giờ tiếp khách bằng tiếng Việt, các ngày thứ ba hàng tuần, từ 09:00 đến 15:00 giờ và thứ năm từ 12:00 đến 18:00 giờ tại những cơ sở sau:

Dokumente zum Download