37 – Bölge Müdürlüğü Bakım Yardımı

Bilgilendirme broşürü no. 37

Sağlık durumlarından dolayı bakıma ihtiyaç duyan fakat gereken finansal araçlara sahip olmayan kişiler, bakım masraflarını ödeyebilmek için (bakım sigortaları olmadığından veya sigortanın karşıladığı miktar yetersiz olduğundan) SGB XII uyarınca bölge müdürlüğünden “Bakım yardımı” alma hakkına sahiptir.

Bu hak evde ayakta bakım, günlük bakım merkezinde veya kısa süreli bakım merkezinde yarı ayakta bakım ve bakımevinde yatarak bakım için geçerlidir.

“Bakım yardımı” başvurusu, ilgili bölge müdürlüğünün sosyal güvenlik departmanına yapılabilir.

Bu noktada, istenen tüm dokümanların sunulması ve tüm mali yükümlülüklerin belgelenmesi önemlidir, buna işbirliği yükümlülüğü adı verilir.

Tüm bunlar gerekli olarak addedildiği sürece sosyal güvenlik departmanı “bakım yardımı” yapar. İBurada ön koşul önce bakım sigortası hizmetleri gibi öncelikli hizmetlerden faydalanılmasıdır.

Bir diğer ön şart ise, bakıma muhtaç kişinin ve eşinin veya hayat arkadaşının gelirlerinin ve varlıklarının toplamının, bakım masraflarını karşılamak için yetersiz olmasıdır.

Aşağıdaki hesaplamalar, bakım yardımı hizmetlerinin ne zamandan itibaren sağlandığına dair fikir vermektedir. Burada, sosyal güvenlik departmanının yaptığı hesaplamanyn tam olarak yerine geçmeyen bir genel bakış söz konusudur.

Her hesaplamada; bakıma muhtaç kişinin ve eşinin veya hayat arkadaşının günlük harcamalarını hangi gelir düzeyinde sürdürebileceği (gelir sınırı) ve hangi ölçüde masraf katkısı yapılabileceği belirlenir.

Evde ayakta bakım için gelir hesaplaması

892,- € Ana tutar
+ 313,- € Mevcut ise evde yaşayan aile bireyi başına düşen aile yardımı
+ Konaklama masrafları
(ısıtma/sıcak su hariç)
+ Mevcut ise hastalık ve bakım sigortası desteği
özel ve gönüllü sigortalı kişilerde 
Özel yükümlülükler için miktar feragatı
(ilaç ek ödemeleri, diyet masrafları, spa tedavisi, kredi faiz oranları vb. – bunlar için kanıt gösterilmelidir)
= Gelir sınırı

Düşülecek özel yükümlülükler konusunda birçok seçenek mevcuttur. Bu konuda danışmanınızdan bilgi alın.

Kullanılabilir gelirin (örn. emekli maaşı) gelir sınırının altında olması durumunda masraf paylaşımına gerek yoktur, yani “bakım yardımı” tam kapsamıyla sağlanır.

Kullanılabilir gelirin, gelir sınırının üzerinde olması durumunda; gelir sınırı ile gerçek gelir arasındaki farkın %40’ı ile 100’ü arasında bir masraf paylaşımında bulunulması gerekir. Yüzde değeri, bakıma muhtaç kişinin bir bakım derecesine ait olup olmadığına göre değişir. Bakım derecesi mevcut değilse fark tutarının %100 oranında ödenmesi gerekir.

Ayrıca mevcut varlıkların bakım için kullanılmasının gerekip gerekmediği veya varlıkların ne kadarının bakıma muhtaç kişide kalabileceği (korunan varlıklar) kontrol edilmelidir. Diğer ayrıntılar aşağıdadır.

Bakımevinde yatarak bakım için gelir hesaplaması

Yalnız yaşayan bakıma muhtaç kişiler, mevcut nakit paraları (harçlıkları) ve varlıkları (sınırın üzerindeki) haricindeki gelirlerinin tamamını kullanmak zorundadır.

Evli olan veya aynı evi paylaştığı bir hayat arkadaşı bulunan bakıma muhtaç kişiler de, prensip olarak tüm gelir ve varlıklarını kullanmak zorundadır. Ancak aynı evde yaşayan eşler ve hayat arkadaşları daha önceki yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda aynı geçinme gelirine sahip olmaya devam etmelidir.

Bu, aşağıdaki gibi ölçülür:

Eve girmeden önceki gerekli “geçinme gelirinin” hesaplanması

  1. Aile reisi için
446,00 € Geçinme geliri / temel güvence yardımı standart oranı
+   75,82 € gerekirse engel veya hastalık sebebiyle %17 ek gereksinim
“G” veya “aG” işareti
+ Isınma masrafları ile birlikte konaklama masrafları
Sıcak su
+ Mevcut ise hastalık ve bakım sigortası masrafları
özel ve gönüllü sigortalı kişilerde
= Evde bakım gereksinimi
  1. Aile üyeleri için
401,00 € Geçinme geliri / temel güvence yardımı standart oranı
+   68,17 € gerekirse engel veya hastalık sebebiyle %17 ek ihtiyaç
= Aile üyeleri gereksinimi

Bu iki gereksinimin toplamı, toplamı gereksinimi oluşturur.

Bu toplam gereksinim, karşılaştırmaya tabi olacaktır:

İki eşin/hayat arkadaşının toplam geliri
Sigortalar (ev eşyası ve mali mesuliyet sigortası)
= Sigortalar çıkarıldıktan sonra kalan toplam gelir
İki eşin/hayat arkadaşının toplam gereksinimleri
= Aşım Aşım

: 2 kişi

= kişi başına düşen ek ücret *)

*) Bu, “kişi başına düşen” ek ücretin hesaplanması açısından ancak kabaca bir ifadedir, çünkü masraf paylaşımının uygun olmasının sağlanması gerekir.

Toplam masraf paylaşımı, evde yaşayan eşlerin/hayat arkadaşlarının teminat miktarı ile gelirdeki nakit tutarın toplamı kalacak şekilde belirlenir. Ayrıca tespit edilen özel yükümlülükler de göz önünde bulundurulur.

Kalan geçinme gelirinin hesaplanması

a) Hanehalkı için evdeki gereksinim
+ Kişi başına düşen ek ücret
= Evde yaşayan eşler/
hayat arkadaşları için teminat miktarı
+ 120,42 € Ev sakinlerinin nakit miktarı (kısıtlı mobilite durumunda, mevcutsa artı giysi yardımı )

Korunan varlıkların hesaplanması

Genel olarak bakım için mevcut varlıklar kullanılmalıdır.

Buna dahil olmayan öğeler diğerlerinin yanı sıra şöyledir:

  • sahibi olunan ve kullanılan ev
  • 5.000,- € veya daha düşük tutarda nakit
  • eş veya hayat arkadaşı için artı 5.000,- €
  • geçime dahil olan her kişi için 500,- €
  • Cenaze ve mezar bakımı için 8.700’e kadar amaca yönelik tutarlar

Burada da birçok kombinasyonlar yapılabilir. Dolayısıyla, danışmanınızdan, varlıkların mevcut olması durumunda da sosyal güvenlik departmanı aracılığıyla yardım taleplerinin doğup doğamayacağı konusunda bilgi alın.