34 – Bakıma muhtaç ebeveynlere karşı çocukların bakım ödeme zorunluluğu (bakıma destek)

Bilgilendirme broşürü no. 34

Bakım maliyeti, bakıma muhtaç olan bir kişinin gelirini aşarsa, Sosyal Yardım Kurumu–™ndan bakım desteği olarak adlandırılan ödenek alınabilir. Sosyal Yardım Kurumu, bakım  masraflarına  katıldığı  veya  masrafları  tamamen  üstlendiği  takdirde,  bakıma muhtaç anne veya babanın çocukları bu masraflara katkıda bulunup bulunamayacağını kontrol eder (bakma yükümlülüğü).

Ancak, bakmakla yükümlü çocuklar genel olarak önce eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının masraflarını karşılamak zorundadırlar.   Hanede yaşayan ve eğitim hayatı devam eden 21 yaşına kadar olan çocuklara da öncelik verilmektedir (Alman Medeni Kanunu–™nun  1609.  maddesi  delaletiyle Alman  Medeni  Kanunu–™nun  1603.  maddesinin

2.fıkrası).  Bu  nedenle,  bakıma  muhtaç  olan  ebeveynler  için  bir  bakım  yükümlülüğü, ancak, bu aile üyeleri dikkate alındıktan sonra, yükümlülük sahibinin makul geçimini tehlikeye atmadan mali kaynakların hala mevcut olması halinde dikkate alınır.

Bakım yükümlülüğü sadece birinci derecede akrabalar, yani ebeveynler ve çocuklar için geçerlidir (Alman Medeni Kanunu–™nun 1601. maddesi). Damadın veya gelinin sadece dolaylı bir bakım yükümlülüğü söz konusudur. Onların gelirleri sadece aile geliri belirlenirken dolaylı olarak dikkate alınır. Bu kural yalnızca evliler için geçerlidir. Evlenmeden birlikte yaşayan eşler bu dolaylı bakım zorunluluğundan muaftırlar.

Sosyal Yardım Kurumu bakım yardımı sağlıyorsa, kendi geliri olan ve bakım yükümlülüğü bulunan bir çocuğun katılım payı şu şekildedir:

Asgari geçim ihtiyacı için ayda net 1.800,- €.

Bu katılım payı yakıt dahil 480,- € tutarında bir kirayı da içerir. Yakıt dahil kira bu sabit meblağının üzerindeyse Sosyal Yardım Kurumu’na bilgi verilmelidir, çünkü bu bakma yükümlülüğünü azaltır.

+ 1.440,- € eş için (380,- € yakıt dâhil kira ile birlikte)

+ bakmakla yükümlü olduğu her bir çocuk için Düsseldorf tablosundan ilgili miktar (kendi hanesi olan reşit bir çocuk için toplam bakım gereksinimi, örn. bir üniversite öğrencisi için bu tutar ayda 735,00 EUR’dur).

+ ilave yaşlılık tedbiri için brüt gelirin %5’i, serbest meslek sahipleri için bu oran brüt gelirin % 23,5’idir.

Mesleki giderler de gelirden düşülür, fakat ispatı olmadan net gelirin % 5’i (asgari 50 € ve maksimum 150 €) tahmin edilebilir. Giderlerin bu sabit tutarı aşması durumunda ayrıntılı olarak belgeler sunulmalıdır.

Ayrıca bakım zorunluluğu olan kişinin banka kredileri, borçları, hastalıklarla ilgili ek masrafları, işle ilgili masrafları gibi sıra dışı giderleri ve diğer mali yükleri de düşülebilir. Gelir hesaplanan katılım payını aşarsa, genellikle farkın % 50’si bakım hizmeti olarak talep edilir.

Mal varlığı

Temel olarak, çocuklar mal varlıklarını ebeveynlerinin bakımları için kullanmalıdırlar. Kanuna göre, sabit bir mal varlığı limiti yoktur. Kullanılacak mal varlığı, her bir vakanın bireysel  koşulları  dikkate  alınarak  Sosyal  Yardım  Kurum’ları  tarafından  hesaplanır. Şahsen kullanılan bir mülkün satılması zorunlu değildir veya kendi yaşlılık tedbiri için biriktirilen mal varlığı, makul olması şartıyla, hesaba katılmaz.

Cenaze fonları da genel olarak dokunulmazdır.

Vergi indirimi

Ebeveynleri  için  bakım  parası  ödeyenler,  yıllık  vergi  iadesinde  bunu  “olağanüstü masraflar” altında vergiden düşme olanağına sahiptir.

Kullanılabilirlik ve orantı

Sosyal Yardım Kurumu, ilgili kişiye (bakıma muhtaç olan kişi) veya bakmakla yükümlü olan kişiye ait olan fakat şahsen kullanılmayan konutları ya da diğer nesneleri, varlıkları, yetkileri ya da hakları gibi mal varlıkları satma ya da bir konut mülkiyetini borçlandırmanın makul olup olmadığını inceler. Burada orantılılık ilkesi geçerlidir. Hiç kimse geçimden ya da geçim veya yaşlılık tedbiri oluşturma ihtimalinden yoksun bırakılmamalıdır. Bu nedenle burada özel katılım payı ve muafiyet sınırları geçerlidir.

Sosyal Yardım Kurumu tarafından bakım zorunluluğu olan kişinin ödeme kabiliyeti belirlenmesi durumunda kurum yazılı bir ödeme emri çıkarır. Bu emre itiraz edilebilir. Bunun yanı sıra tutarsızlıkların olması durumunda Sosyal Yardım Kurumu ile doğrudan görüşme olanağı de mevcuttur.